Vad är Internet of Things?

"Sakernas Internet" (Eng. ”Internet of Things” – IoT), är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och datorer.

Det finns många begrepp inom digital utveckling som kan kännas främmande och lite svårförståeliga. Internet of Things, är ett av dem.

Så, vad är Internet of Things?

Sakernas Internet” (Eng. ”Internet of Things” – IoT), är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och datorer. Dessa kan;

 • uppfatta sin omvärld
 • kommunicera med den och
 • på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Ett annat begrepp som användes tidigare ”Maskin till maskin” (M2M) ingår i IoT. På senare tid har även vissa organisationer börjat tala om Internet of Everything, vilket kan anses vara ett samlingsbegrepp för all kommunikation på Internet.

Kort om utvecklingen

Antal uppkopplade enheter ökar exponentiellt, vilket betyder att allt som har nytta av vara uppkopplat kommer att bli det. Ericsson har prognostiserat med 50 miljarder anslutna enheter i världen år 2020. En siffra som med stor sannolikhet behöver revideras framöver. 🙂

… med hjälp av sensorer vet du hur mycket solljus och vatten dina egenodlade tomater har fått… till att mäta livslängden på svenska vägbroar…

IoT kommer att förändra hur företag väljer att ta betalt för sina produkter och tjänster. I rapporten, Nationell Agenda Internet Of Things (2013), beskrivs bland annat;

 • Applikationer som tidigare såldes som produkter säljs nu allt oftare som en tjänst, där leverantören tar ett helhetsansvar för drift, underhåll och vidareutveckling.
 • Tjänster som tidigare har betalats via abonnemang och utnyttjande erbjuds nu ”gratis”, och betalning görs genom inköp av någon nödvändig komponent för tjänsten, till exempel Facetime på iPhone.
 • Tidigare dyra och komplexa produkter säljs nu som förbrukningsvaror på exempelvis Claes Ohlsson.
 • Internet som distributionskanal gör nya tjänster omedelbart tillgängliga i hela världen.
 • Crowd sourcing är ett nytt sätt att finansiera utveckling av produkter.

Utifrån ett samhällsperspektiv kommer;

 • Offentlig sektor effektiviseras för att samhället ska ha råd med service åt allt fler.
 • Samhällsutmaningar såsom miljö, åldrande befolkning, begränsad global uppvärmning, minskade CO2-utsäpp, minskad användning av fossila bränslen mm, är faktorer driver innovation
 • Nya produkter måste vara konkurrenskraftiga på en global marknad.
 • Konsumentorienterade IoT-applikationer inom upplevelser, nöje, hälsa och vård kommer att öka.

Utifrån forskning & innovation kommer;

 • Alltmer forsknings- och utvecklingspengar styrs mot innovationer på systemnivå för att lösa samhällets utmaningar.
 • Slutanvändarens ställning stärks, både i själva utvecklingsarbetet och i beslutsprocesserna för att avgöra om en produkt ska utvecklas eller ej.

Är detta din framtid?

0 Responses on Vad är Internet of Things?"

Leave a Message